Datenschutz-Bestimmungen

Turka Invest sp. z o.o.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
WPROWADZENIE


Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności" (dalej jako Polityka) stanowi opis polityki prywatności Turka Invest sp. z o.o., z siedzibą w Tarczynie, Al. Krakowska 10, 05-555 Tarczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000382428, NIP:5342468080,REGON: 142876469 (dalej jako Spółka). Polityka określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od kandydatów, klientów i użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka Prywatności obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu Turka Invest Sp. z o.o.


Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „Rozporządzenie").
Informujemy, że korzystanie z zasobów serwisu www.turka.pl wymaga od użytkowników tego serwisu akceptacji Polityki Prywatności. Zgodnie z jej zasadami, automatycznie zapisywane są dane osobowe służące administrowaniu serwisem, sporządzaniu anonimowych statystyk, pozwalających na doskonalenie funkcjonalności strony i jej rozbudowę według oczekiwań użytkowników.

 

DEFINICJE
1. Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności
2. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
3. Dane oznaczają dane osobowe tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
4. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
5. Spółka oznacza spółkę Turka Invest Sp. z o.o..
6. Użytkownik – kandydat do pracy, osoba zadająca pytanie, osoba odwiedzająca strony należące do Turka Invest Sp. z o.o.
7. Usługi – należy rozumieć usługi, realizowane przez Turka Invest Sp. z o.o. drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj.: wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turka Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Tarczynie, Al. Krakowska 10, 05-555 Tarczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000382428, NIP:5342468080, REGON: 142876469; mail: rodo@turka.pl.

 

DANE OSOBOWE
Podając dane na stronie www.turka.pl, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne zgody osoby, której Dane dotyczą, do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Turka Invest Sp. z o.o. w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

• prowadzenia procesów rekrutacyjnych w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu umożliwiającego wybór Państwa kandydatury na określone stanowisko pracy
• przesyłania Państwu, na wskazane kanały kontaktu (telefon, e-mail) odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy
• przesyłania Państwu, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych tj. nadchodzące wydarzenia w Turka Invest Sp. z o.o. lub newslettery
• zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwo z nami— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Państwa zgody.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Turka Invest Sp. z o.o. rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.
Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM
Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.


Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


OCHRONA DANYCH
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

PLIKI COOKIE
Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy Klient korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe" lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

 

PYTANIA I SKARGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Turka Invest Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: rodo@turka.pl.

 

Turka Invest Sp. z o.o.
Al. Krakowska 10
05-555 Tarczyn, Polen

Tel: 0048 22 727 00 01
Fax: 0048 22 727 94 01
E-Mail: info@turka.pl

© Turka - All Rights Reserved WebReklama